banner2

In de DuboMat tool wordt de duurzaamheid van een project bepaald door:

CO2• De CO2-uitstoot van de productie tot en met het in het werk aanbrengen van materialen/ producten (in LCA termen A1 t/m A5).
pilen• De uitstoot van stoffen bij de productie van de materialen/producten die effect hebben op de menselijke gezondheid.
• De circulariteit van de aan te brengen en af te voeren materialen/producten.
• De emissies van fijn stof en NOX van de in te zetten transportmiddelen en mobiele werktuigen (Euroklasse, Stageklasse)

Deze laatste drie worden uitgedrukt in duurzaamheidspunten. De opdrachtgever kan deze drie aspecten onderling wegen. Bij een werk in de binnenstad kan men bijvoorbeeld de Euroklasse en Stageklasse van de in te zetten vrachtwagens en mobiele werktuigen zwaarder laten meetellen.

systematiek

 

tool2

Bij het invullen van gegevens kan men aan de kleuren zien of men goed of slecht scoort op een duurzaamheidscriterium. Blauw is uitstekend en rood is slecht.

 

 

asfalteren 

De DuboMat tool werkt met “productkaarten” voor de toe te passen materialen/producten in een aan te besteden project in de openbare ruimte. Voor het afvoeren van vrijkomende materialen in het project en voor de inzet van mobile werktuigen zijn er aparte productkaarten.
Hier is een voorbeeld van de productkaart voor asfalt opgenomen.

asfalt 

Toelichting
1e blok: Gegevens van het project uit het bestek.
2e blok: Gegevens afhankelijk van de locatie en het product.
3e blok: De 3 duurzaamheidscriteria door de inschrijver in te vullen. In de tool zijn veel gegevens van deze criteria opgenomen. Deze kan men in de tool aanklikken.
4e blok: De CO2-uitstoot. Gevraagd worden de CO2-uitstoot van de productie van de materialen/producten en de verschillende transportstappen van de productielocatie naar de projectlocatie.

 

 

 

Contact

  • 8opzet
  • 9opzet
  • 10opzet
­